Privacyverklaring

1.              Identiteit en contactgegevens

Ik ben Stefan Bezooijen en ik exploiteer mijn bedrijf onder deze naam. Wilt u contact met mij opnemen?

Adres: Dokter van Westendorplaan 12

2841EG Moordrecht

E-mail: info@steefocust.nl

Telefoonnummer: + 31 6 52 34 49 35

2.              Deze gegevens verzamel ik

Ik heb persoonsgegevens nodig om mijn diensten te kunnen verlenen. Het gaat dan om deze persoonsgegevens:

–             Uw contactgegevens;

–             Gegevens die ik moet bewaren die verplicht zijn door de belastingdienst;

–             Gegevens die u zelf aan mij geeft;

–             Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt.

Ik verwerk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. In opdracht fotografeer ik minderjarigen niet ouder dan 16. Hiervoor vraag ik toestemming van de ouders.

3.              Doel van de gegevensverzameling

Ik verzamel uw gegevens om mijn diensten te kunnen verlenen. Ik ga vertrouwelijk met uw gegevens om. Foto’s die ik maak kan ik gebruiken voor mijn (online) portfolio of voor promotiedoeleinden, onder andere op Facebook. 

4.              Ontvangers van uw persoonsgegevens

Ik maak wel gebruik van andere partijen om mijn diensten aan u te kunnen verlenen en om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen. Denkt u hierbij aan mijn boekhouder, websitebeheerder, administratieprogramma en Clouddienst. Om uw privacy te waarborgen sluit ik met deze partijen een verwerkersovereenkomst.

 

5.              Duur van bewaren

Uw persoonsgegevens worden voor bepaalde termijnen bewaard:

o   Facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, vanwege mijn fiscale wettelijke verplichting daartoe;

o   Persoonsgegevens die u actief verstrekt worden in beginsel bewaard zolang ik mijn bedrijf exploiteer;

o   Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt bewaar ik; een jaar na afgeleverde datum.

o   Foto’s die ik opneem in mijn portfolio en/of gebruik voor promotie worden bewaard zolang ik mijn bedrijf exploiteer.

6.              Grondslag voor het verwerken

Ik verwerk uw persoonsgegevens vanwege mijn gerechtvaardigd belang, om mijn verplichtingen uit een overeenkomst uit te kunnen voeren, vanwege het verkrijgen van uw toestemming en omdat ik moet voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ik maak ook foto’s voor bedrijven, bijvoorbeeld op evenementen. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor de publicatie van deze foto’s.

7.              Beveiliging

Om uw privacy te waarborgen heb ik maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewenste openbaarmaking, misbruik, ongeoorloofde wijziging, onbevoegde toegang en verlies.

8.              Recht op inzage, wijzigen en wissen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te wissen wanneer deze onjuist, onvolledig of in strijd met de wet zijn. U kunt uw verzoek sturen naar: info@steefocust.nl. 

9.              Recht op intrekken van uw toestemming en bezwaar

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u ook het recht om deze toestemming weer in te trekken, tenzij ik deze persoonsgegevens van u heb verkregen in het kader van een overeenkomst.

Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek of bezwaar sturen naar: info@steefocust.nl. 

10.           Recht op klagen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons